Open file (133.44 KB 506x543 1462041001249.jpg)
>>14
>implying karen is shit
Shes best waifu, fam.