logo

SpaceChan: The Shitposters Chan

>>/mu/41 no fuck you
>>/mu/40 https://www.youtube.com/watch?v=124VzSLy7d0